Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu sierpień 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Branża drogowa

Droga ekspresowa S-19:

 • Nasyp w km 419+150 - 424+650;
 • Nasyp w km 424+650 - 425+800;
 • Nasyp w km 419+150 - 421+700;
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC 22P KR7 gr. 18cm 425+175 - 425+690;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych w km 424+674 - 425+715;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych 423+620-423+950;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych w km 424+650 - 430+300;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych w km 426+200- 429+000;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych w km 420+240- 424+640 str.L;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 419+150 - 424+650;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 424+680-424+980;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 419+150 - 424+650;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+650 - 430+300;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 423+700 - 424+000;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+650 - 428+000;
 • Wykonanie barier drogowych w km 419+150 - 423+700;
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy w km 424+000 - 424+650;
 • Wjazdy awaryjne WA-1, WA-2 - podbudowa z kruszywa;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W KR7 gr. 8cm w km 423+620 - 423+950;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W KR7 gr.8cm w km 424+674 - 425+715;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4 cm w km 424+650 - 430+300;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA gr. 4 cm w km 426+200 - 429+000;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4 cm w km 420+240- 424+640 str.L;
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 419+150 - 424+650;
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej w km 424+680-424+980;
 • Wykonanie ogrodzenia zbiorników
 • Wykonanie ogrodzenia drogi w km 426+800 - 427+900;
 • Wykonanie ogrodzenia drogi w km 426+100 - 427+900 str. P;
 • Wykonanie barier drogowych w km 423+600 - 424+200;

DK 19:

 • Wykonanie robót ziemnych;
 • Wprowadzenie tor 10 etap IV;
 • Montaż barier ochronnych U-11a i U-12a;
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22P KR5 gr. 12cm;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W KR5 gr. 8 cm;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych km 1+460-1+577;

Droga Gminna 102300R:

 • Wykonanie krawężników betonowych;
 • Wykonanie obrzeży;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik gr. 15cm;
 • Ułożenie ścieków przykrawężnikowych;
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

DJ-01L:

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;
 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;

DJ-04L:

 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydarulicznym. Gr. 15cm dla G2. Gr  22cm dla G3. Gr. 30cm dla G4.;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm;

DJ-04P:

 • Odhumusowanie;
 • Wykop;
 • Nasyp;

DJ - 05L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;

DJ - 06L:

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;
 • Wykonanie poboczy z kruszywa;
 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Plantowanie i umacnianie skarp, rowów i terenów płaskich humusem;

DJ – 06 P:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;

DJ-01aP:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

DJ-01bP:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

DJ-01a:

 • Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie;

PT-01P:

 • Roboty ziemne;

PT-02P:

 • Roboty ziemne;

PT-14L:

 • Wykonanie podbudowy z kruszywa;

Przepusty pod zjazdami:

 • Umocnienie wlotów/wylotów przepustów;

Odwodnienie korpusu drogowego:

 • Wykonanie drenaży w pasie dzielącym;
 • Wykonanie drenaży podłużnych: w km 424+685-424+710; 425+160-424+250
 • Wykonanie drenaży podłużnych: w km 425+160 - 425+670;

MOP III Podgórze:

 • Ułożenie ścieków przykrawężnikowych o szerokości min. 30cm z kostki kamiennej nieregularnej lub betonowej;
 • Nawierzchnia z kostki;
 • Wykonanie krawężników kamiennych;
 • Wykop;

 

Branża mostowa

Obiekt 7 PZM:

 • Wykonanie schodów skarpowych - umocnienie z kostki przy balustradach schodów;
 • Warstwa ścieralna - jezdnia lewa;

Obiekt 8 PZM:

 • Wykonanie schodów skarpowych - umocnienie z kostki przy balustradach schodów;
 • Warstwa ścieralna - jezdnia lewa;

Obiekt 14 PZM:

 • Warstwa ścieralna;

Obiekt 16 PZŚd:

 • Wykonanie balustrady stalowej - balustrada między obiektami;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż podwalin (20% całego zakresu);
 • Umocnienie stożków przyczółka;
 • Warstwa ścieralna - jezdnia lewa;

Obiekt 16A PZŚd:

 • Umocnienie stożków przyczółka - darniowanie stożków;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż podwalin (szacunkowo 20% całego zakresu ekranów);
 • Warstwa ścieralna - jezdnia lewa;

Obiekt 18 WD:

 • Wykonanie schodów skarpowych – obrukowanie;

Obiekt 19 PZDg:

 • Umocnienie stożków przyczółka – darniowanie;

Obiekt 20 PZŚd:

 • Wykonanie balustrady stalowej - pomiędzy obiektami;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych- montaż podwalin (szacunkowo 20% całego zakresu ekranów)
 • Umocnienie stożków przyczółka – darniowanie;
 • Wykonanie schodów skarpowych - umocnienie z kostki przy balustradach schodów;
 • Wykonanie schodów skarpowych – obrukowanie;

Obiekt 22A PZŚd:

 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż podwalin (szacunkowo 20% całego zakresu ekranów);
 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych - boczna zewnętrza powierzchnia ustrojów;

Obiekt 24 PZŚg:

 • Przygotowywanie powierzchni w standardzie architektonicznym;
 • Umocnienie stożków przyczółka;

 

Branża sanitarna

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi:

 • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP;
 • Montaż rury kanałowej Ø 800 PP (rów kryty RK-3L, RK-3P);
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20;
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych;
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej;
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych);
 • Montaż studni betonowej DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych;
 • Montaż ścieków skarpowych;
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych - na drodze gminnej Kończyce - Maziarnia oraz na drodze gminnej nr 102300R;
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych - na drodze gminnej Kończyce – Maziarnia;
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP - na drodze gminnej Kończyce - Maziarnia i droga gminna nr 102300R;
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20 w km TG 424+050-424+500
 • Wykonanie warkocza humusu na zbiorniku podziemnym ZBP-01;
 • Wykonanie nasypu dociążającego humusu na zbiorniku podziemnym ZBP-02;
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20 w km TG 424+500-425+300;
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej: droga gminna nr 102300R;
 • Montaż piaskownika KPED 01.14 na studniach DN 1500;
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej: studnie w pasie dzielącym w km 425+000 - 425+700;
 • Regulacja zasuw wodociągowych;
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych): MOP Jeżowe i MOP Podgórze;
 • Regulacja przepompowni P21 km 428+950;

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 90 PE 100 SDR 17;

Pompownie:

 • Montaż wyposażenia pompowni P-01, Q=41 dm3/s;

Budowa kanalizacji deszczowej na MOP:

 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) - regulacji studni na MOP Podgórze;
 • Montaż zasuwy - zbiornik bezodpływowy MOP Podgórze;
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP SN8;
 • Zbiornik bezodpływowy MOP Podgórze - zasypka zbiornika;

 

Branża elektroenergetyczna

Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola:

 • Układanie kabla YKXS o przekroju wg PW tom 2.4.3.2;
 • Budowa odcinka zasilania rel. ZK-SZR-1 do ZK-SZR-1/2; . ZK-SZR-1/2 do ZK-SZR-1/3
 • Budowa zasilania w km 425+020 - 425+180;

 

Branża konstrukcyjna

MOP Podgórze:

 • Obudowy z g-k, płytki, malowanie, parapety, sufity podwieszane;

MOP Jeżowe:

 • Obudowy z g-k, płytki, malowanie, parapety, sufity podwieszane;
 • Sufity podwieszane;

 

Branża telekomunikacyjna

Budowa kanału technologicznego:

 • Budowa kanału technologicznego od studni nr 4-5;
 • Budowa kanału technologicznego na odcinkach: nr 5-6 i 7-8;
 • Budowa kanału technologicznego od początku odcinka do studni nr 1;
 • Budowa kanału technologicznego na odcinku 33-34;

 

Branża telematyka

SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM:

 • Wykonanie fundamentów pod konstrukcje bramowe oraz konstrukcje wsporcze;

  

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/