Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

  • Kompletowanie materiałów do wniosku o wydanie opinii do wniosku o ZRID i przekazanie do zaopiniowania do Inżyniera
  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych i Przedmiarów Robót
  • Opracowywanie projektu podziału nieruchomości - przekazanie do zaopiniowania do Inżyniera
  • Opracowywanie dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

16,77%

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

do okresu sprawozd.

 w okresie sprawozd.

na koniec okresu sprawozd.

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

74,0%

16,77%

90,77%

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

0,0%

0,0%

0,0%

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

91,0%2,0%

93,0%

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

99,0%0,3%

99,3%

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

26,8%24,0%

50,8%

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

71,5%7,7%

79,2%

 

 31.07.2019

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/