Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca prowadzi następujące prace lub działania

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec lipca 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawansowanie %

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

99,9

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

87,6

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu lipcu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Wykop w km 419+150 - 430+300
 • Nasyp w km 419+150 - 430+300
 • Zbrojenie skarp nasypów
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6) 429+200 - 429+800, 423+750 - 423+950                                                                      
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr. 20cm 423+270 - 429+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6) 427+900 - 429+000
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr. 20cm 423+750 - 423+950 P i L
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr. 20cm 427+900 - 429+000
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr. 20cm 429+990 - 430+300
 • Podbudowa zasadnicza z BA 423+270 - 423+650
 • Podłoże pod warstwy konstrukcyjne
 • Warstwa wiążąca z BA 423+270 - 423+650
 • Podbudowa zasadnicza z BA 429+200 - 429+800
 • Podbudowa zasadnicza z BA 427+900 - 429+000 P i L
 • Podbudowa zasadnicza z BA 430+000 - 430+300 P i L
 • Podbudowa zasadnicza z BA 429+100 - 429+920 P (2 warstwa)
 • Odhumusowanie w km 423+700 - 423+750
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
 • Warstwa wiążąca z BA 427+900 - 429+000
 • Warstwa wiążąca z BA 429+100 - 429+920
 • Wykonanie korytek trójkątnych "na mokro" 423+270 - 423+950
 • Wykonanie korytek trójkątnych "na mokro" 428+600 - 430+300
 • Ulepszone podłoże 426+475 - 426+725

DK19

 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża 0+000 - 1+577
 • Nasyp

Droga DJ05L

 • Odhumusowanie
 • Nasyp
 • Wykop

Droga gminna 102301R

 • Wzmocnienie podłoża
 • Nasyp
 • Wykop

MOP II Jeżowe

 • Nasyp
 • Wykop

MOP III Podgórze

 • Wykop
 • Nasyp

Roboty mostowe

Obiekt 7 PZM

 • Wykonanie fundamentu przepustów z betonu klasy C8/10 - grubość warstwy 30cm
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie płyty dennej
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - płyta denna oraz fundamenty wlotów                                                                                                                        

Obiekt 8 PZM

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - betonowanie części przelotowej jezdnia lewa
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - betonowanie części przelotowej str. P
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - skrzydła wylotu
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno

Obiekt 9 PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypka przepustu
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - chudy beton pod płyty przejściowe
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja płyt
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 10 PZM

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - skrzydło wylotu
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - skrzydło wylotu
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie II etap portalu wlotu
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - betonowanie II etap portalu wlotu
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - portal wylotu

Obiekt 15 PZM

 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - skrzydło wylotu
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypka przepustu
 • Wykonanie izolacji arkuszowej - ułożenie izolacji na płycie pomostu
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - wykonanie izolacji na płytach przejściowych
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - chudy beton pod płyty przejściowe
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 18 WD

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydeł P1 i P3
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton skrzydeł P1 i P3
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie płyty pomostu i poprzecznic
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - płyta pomostu i poprzecznice II etap

Obiekt 19 PZDg

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydła na podporze 4 i korpusu S2-4
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton skrzydła na podporze 4 oraz korpusu S2-4
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - beton poprzecznic segmentu S-1
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - beton filarów S3-2
 • Wykonanie ciosów pod łożyskowych z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie korpusu P1
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie poprzecznic segmentu S-1
 • Montaż łożysk
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - wykonanie korpusu S1-1

Obiekt 20 PZŚd

 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie płyty pomostu
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie obu ustrojów nośnych
 • Montaż reperów w konstrukcji obiektu - montaż reperów na skrzydłach
 • Montaż wpustów
 • Montaż sączków

Obiekt 21 WD

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie podpory P1
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie przyczółka P1
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - beton filarów na P2
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - betonowanie korpusu przyczółka P1
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - betonowanie skrzydła P3
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydła P3

Obiekt 22A PZŚd

 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż wpustów
 • Montaż sączków
 • Montaż reperów w konstrukcji obiektu - montaż reperów na skrzydłach

Obiekt 24 PZŚg

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - zbrojenie ławy S1-5; S2-1; S3-1; S4-1
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - betonowanie ławy S2-5
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - zbrojenie ław S1-3 oraz S2-1
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - wykonanie ław S1-5 oraz S1-3
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - beton S1-2
 • Zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych - zasypka S5-1 i S5-2

Obiekt 25 WD

 • Wzmocnienie podłoża na podporze P2
 • Wykonanie wykopów - wykopy pod podpory P1 i P3
 • Wzmocnienie podłoża - wzmocnienie podłoża pod podporami P1 i P3
 • Wzmocnienie podłoża - zakończenie wzmocnienia podłoża
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - chudy beton pod ławy
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - ława podpory P2
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - ława podpory P2
 • Montaż zbrojenia filarów - filary na P2
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - filary na P2

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Montaż rur kanałowych Ø 400 PP (odcinki: D2-D2a)
 • Montaż rury kanałowej Ø 315, tłoczny (odcinek: St19-Sr02)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej nr Kr 235, 236, 237, 238, 239, 240 ,241 ,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 859, 860, 861, 862
 • Montaż rur kanałowych Ø 500 PP (odcinki: DW6-DW7, DW4-DW5)
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych, Studnie rewizyjne DN1200. (nr studni: D57, D58, D109, D110, D111)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- KR555-KR578, KR928-KR932
 • Rury kanałowe Ø 200 PP
 • Budowa gazociągu wysokiego, za płukanie igłofiltrów, roboty przygotowawcze
 • Budowa zbiornika retencyjnego ZB10, wykopy
 • Montaż rury kanałowej Ø 400, tłoczny, (ciąg dalszy odcinka: St2 - Sr01)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- KR505-KR517, KR908
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych, Studnie rewizyjne DN1200
 • (nr studni: D104)
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150
 • Montaż rur drenarskich z PP SN8 Dn200 wokół ZB-10
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm, ZB-10
 • Za płukanie igłofiltrów wokół ZB-20, na potrzeby budowy drenażu
 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC (K5)
 • Studnia kanalizacyjna betonowa Ø 1200 (K5.2-K5.10)
 • Montaż studni tworzywowej Ø 600 (K5.2-K5.10)
 • Montaż studni betonowej DN 2000, rewizyjnej na rurociągu tłocznym (St12)
 • Montaż rury kanałowej Ø 400 PE 100 SDR 17 PN 10, tłoczny, (Odcinek: 12-St12-St7)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych, (KR 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 838, 839, 840, 841, KR255, 253, 252, 863)
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia: wykopy oraz układanie gazociągu, po odbiorze spawów przez PSG
 • Badanie wizualne, radiograficzne oraz ultradźwiękowe spawów na gazociągu wysokiego ciśnienia
 • Piaskowanie spawów
 • Izolacja spawów
 • Wiercenie studni odwodnieniowych wokół studni- ZB-8, ZB-10
 • Wpłukiwanie igłofiltrów pod wykop gazociągu wysokoprężnego
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm, ZB-20, ZB-21
 • ontaż rur drenarskich z PP SN8 DN200 wokół ZB-06, ZB-20, ZB-21
 • Zakończenie wykonania wykopów pod zbiornik, ZB-10, ZB-20
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm, ZB-10, ZB-20
 • Montaż wylotu kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 800 - wlot 31, ZB-10
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 400 - wylot 30,  ZB-10
 • Montaż rury kanałowej Ø 400 PP
 • Montaż rury kanałowej Ø 400 PE 100 SDR 17 PN 10, tłoczny, (Odcinek: ciąg dalszy St2-Sr01)
 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC (K5)
 • Montaż studni kanalizacyjnej betonowej Ø 1200. Zwieńczenie studni włazem klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) DN 600 mm ( odcinek: K5.2-K5.10)
 • Montaż studni tworzywowej Ø 600. Zwieńczenie studni włazem klasy C250, (odcinek: K5.2-K5.10)
 • Montaż rury kanałowej Ø 450 PE 100 SDR 17 PN 10, tłoczny, (Odcinek: St12-St7)
 • Montaż studni betonowej DN 2000, rewizyjnej na rurociągu tłocznym (12)
 • Piaskowanie spawów na gazociągu wysokiego ciśnienia
 • Izolacja spawów na gazociągu wysokiego ciśnienia
 • Odwodnienie wykopu pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, zapłukiwanie igłofiltrów
 • Ułożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 STAL
 • Budowa kanalizacji dezsczowej, rury kanałowe Ø 200 PP
 • Budowa kanalizacji dezsczowej, rury kanałowe Ø 800 PP, odcinek DW32-wyl
 • Rury kanałowe Ø 450, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10
 • Studnie wpadowe DN1500 z osadnikiem min. 0,5m, z betonu C35/45, studnia DW32
 • Studnie wpadowe DN2000 z osadnikiem min. 0,5m, z betonu C35/45, studnia DW33
 • Nadbudowa wpustów i ustawienie krat do rzędnej projektowanej
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 400 PP
 • (odcinki: D7a-Wyl17)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 600 - wlot 60,  ZB-20
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 DN400 z osadnikiem 30 cm, ZB-06
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm, ZB-10, ZB-20
 • Ułożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 STAL, G4.1-G4.3
 • Odwodnienie wykopu pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, zapłukiwanie igłofiltrów
 • Wykonanie drenażu podłużnego ø200

Branża elektroenergetyczna

 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola. Montaż rur osłonowych SRS-G Ø160, 419+200.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola. Montaż rur osłonowych SRS-G Ø125,420+050.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola. Montaż rur osłonowych SRS-G Ø125, 421+000.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola. Montaż rur osłonowych SRS-G Ø125, 423+100.00
 • Montaż linii kablowej SN typu 3 x HRUHAKXS 1 x 120 mm2
 • Montaż linii kablowych sn do zasilania obiektów ( SZR ) , we wspólnym wykopie
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola. Montaż rur osłonowych SRS-G Ø160, 425+200.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów: budowa linii kablowej SN w km 426+700 - km 427+150
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola, przekroczenie S19, SRS-G 160, km 419+200.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola, przekroczenie S19, SRS-G 125, km 421+000.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola, przekroczenie S19, SRS-G 125, km 423+100.00
 • Budowa linii kablowej nN rel. ZK-SZR-3/4 - ZK-SZR-3/5
 • Budowa linii kablowej nN rel. ZK-SZR-3/3 - ZK-SZR-3/4
 • Zasypanie wraz z utwardzeniem rowu kablowego linii SN w km 426+700 - km 427+600
 • Budowa linii kablowej SN w km 427+630 - km 427+923.00
 • Budowa linii kablowej nN rel. ZK-SZR-3/2 - ZK-SZR-3/3
 • Zasypanie wraz z utwardzeniem rowu kablowego linii SN, nN i kanału techn. w km 427+630 - km 428+150
 • Budowa linii zasilającej nN od ZK-SZR-3/1 do ZK-SZR-3/1/1                                                                                                                                                                  

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa odcinków kanału technologicznego w km 419+200.00 - 428+150
 • Budowa kanału technologicznego, przekroczenie S19, w km 419+200.00
 • Budowa kanału technologicznego, przekroczenie S19, w km 423+100.00
 • Włączenie wybudowanej sieci Debacom do istniejącej
 • Przebudowa kabla sw. DEBACOM- wykonano przełączenie na wybudowany kabel

Branża melioracyjna

 • Montaż rur drenarskich z PP SN8 Dn200 wokół ZB-10
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm
 • Ułożenie zbieraczy drenarskich o średnicy dn160, Z6
 • Odmulenie cieku Okolisko
 • Wpłukiwanie igłofiltrów
 • Umocnienie skarp cieku Stary kanał
 • Wykonanie ubezpieczenia dna cieków: wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B - Stary Kanał
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków: ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B - Stary Kanał
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków: Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A, Stary Kanał
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków: ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B. Stary Kanał, (odcinki: SK3-SK4, SK25-26, RD21-RD22)
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków: Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A, Stary Kanał , (odcinek SK1-SK2)
 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków, budowa rowu melioracyjnego nr 27
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp rowu melioracyjnego nr 27, wykonanie darniowania i obłożenia biowłókniną, typ C
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków rowu nr 27
 • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B, (odcinki RM27.5-RM27.6 i RD29-RD30 )
 • Wykonanie ubezpieczenia dna rowu nr 27
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B (odcinki: RM27.5-RM27.6 i RD29-RD30)

 

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/