Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu czerwcu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Droga ekspresowa S-19:

 • Naprawa rozmyć, pompowanie wody, odmulanie rowów, naprawa dróg serwisowych;                                                                               

 • Nasyp w km 419+150 - 424+650;                                                                                                                                                                              

 • Nasyp w km 424+650 - 427+800;                                                                                                                                                                              

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 424+990 - 425+100;

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 419+150 - 419+450;                                                                                                      

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 424+670 - 424+990 L i P;

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 421+760 - 421+840, 423+650 - 423+710;

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 425+100 - 425+220;                                                                                                      

 • Korytka trójkątne wykonywane metodą ciągłego układania betonu 421+750 - 421+780, 421+810 - 422+260, 422+640 - 423+270, 423+650 - 423+720, 424+180 - 424+280;      

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych 421+820 - 422+260;

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych 419+150 - 424+650;                                                                                                                                   

 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 421+810 - 423+270;

 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 419+150 - 424+650;                                                                                                                                              

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych 420+840 - 421+770;

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych 422+810 - 423+270;

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 419+150 - 424+650;                                                                                                                                              

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 421+200 - 421+770;

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 420+840 - 421+770;

 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 421+750 - 421+770;                                                                                                                                         

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 424+650 - 430+300;

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 419+150 - 424+650;                                                                                                                                                  

 • Humusowanie terenów płaskich w km 419+150 - 424+650;                                                                                                                                              

 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+650 - 430+300;                                                                                                                                              

 • Odhumusowanie w km 419+150 - 424+650;

 • Wykop w km 419+150 - 424+650;                                                                                                                                                              

 • Wykop w km 422+650 - 423+000;

 • Wykop w km 424+650 - 430+300;                                                                                                                                                              

 • Wykop w km 426+500 - 427+800;                                                                                                                                                                              

 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 419+150 - 424+650;       

 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 424+650 - 430+300;                                                                                                                                

 • Uzupełnienie i umocnienie poboczy;                                                                                                                                                                                             

 • Ustawienie barier ochronnych stalowych i linowych;

 • Przepust - zarurowanie rowu 424+650 - 430+300;

 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 419+150 - 424+650;

 • Ułożenie ścieków trójkątnych w tehnologii "na mokro" 423+650 - 424+650;

 • Wykonanie barier drogowych;

          

DK 19:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;

 • Krawężnik betonowy;            

 • Ściek z kostki kamiennej                                                                                                                             

 • Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA11, gr. warstwy 4 cm;;                                                                                                                                                        

 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;                                                                                                                             

 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm;                                                               

 • Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi ;                                                                                                                                                            

 • Wykop ;                                                                                                                                                                                          

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

 • Obrzeża betonowe;                                                                                                                                                            

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na chodniku i ścieżce rowerowej;                                                               

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie;                                                                                                       

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;        

 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P;

 • Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego U-11a;                                                                                                                             

 • Ustawienie słupów z rur stalowych ø 60 mm ocynkowane dla znaków drogowych, wraz z osadzeniem w podłożu;                                                                                                  

 • Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków;                                                                                                                                                    

 • Montaż barier drogowych;

 • Rozbiórka mechaniczna objazdu;

 • Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych U-12b;

 

Droga gminna 102301R:

 • Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej;                                                                                                                                  

 • Wykop;                                                                                                             

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej;

 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych;

 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej;                                                                                                                             

Droga gminna 102463R:

 • Nasyp;

 • Wykop;                                                                                                                             

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

 

Droga Gminna 102300R:                                                                                                                               

 • Odhumusowanie;                                                                                                                                                                                                           

Droga DJ-01L:

 • Wykop ;                                                                                                                                                                                          

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;                                                                                                                                             

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie 3+300 - 4+350;                                                                                                                             

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm;                                                                                                             

Droga DJ-05L:

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;                                                                                                                                             

 • Uzupełnienie i umocnienie poboczy;                                                                                                                                                                                           

 • Odhumusowanie;                                                                                                                                                            

 • Wykop;

 • Nasyp;                                                                                                             

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;                                                                                                                                                                                           

 

DJ-05P:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;                                                                                                                                                                                           

 • Wykop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Droga DJ-06L:

 • Odhumusowanie;                                                                                                                                                            

 • Wykop ;                                                                                                                                                                                          

 • Nasyp;                                                                                                                             

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;                                                                                                                                             

 

Droga DJ-06P:

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;                                                                                                                                             

 

Droga DJ-01bP:

 • Wykop;
                                                                                                                                                             
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;                                                                                                                                             

 

PT-6L:

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 0+270 - 0+494;

 

PT-11P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;

 

PT-12P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;

 

PT-12L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;

 

PT-14P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm;

                                                                                             

Droga DP-1077R:

 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;                                                                                                                             

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm;

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie;                                                                                                                     

 • Obrzeża betonowe;                                                                                                                                                            

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na chodniku i ścieżce rowerowej;                                                                                                                                                            

 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:

 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm (PDP-9, PDJ-04L.01);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MOP II Jeżowe:

 • Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z dyblowanego betonu cementowego C35/45, gr. warstwy 25 cm na podwójnej folii polietylenowej;

 

MOP III Podgórze:

 • Wykop ;

 • Podbudowa zasadnicza C8/10;

 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;

 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6;

 • Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z dyblowanego betonu cementowego C35/45, gr. warstwy 25 cm na podwójnej folii polietylenowej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Roboty mostowe

Obiekt 7 PZM:

 • Wykonanie barier ochronnych;                                                                                                                                                                            

Obiekt 8 PZM:

 • Wykonanie barier ochronnych;                                                                                                                                             

Obiekt 16 PZŚd:

 • Montaż krawężnika kamiennego - skrzydła P1;
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych - skrzydła P1;
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - kapy - skrzydła P1;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż kotew;

 

Obiekt 16A PZŚd:

 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego (jezdnia lewa i jezdnia prawa);                                                                                                                                             

 • Montaż krawężnika betonowego (od P1 i P2);

 • Montaż krawężnika kamiennego;

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 • Montaż kotew talerzowych;                                                                                                                                                            

 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych;

 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego;

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego – kapy;                                                                                                                                                                            

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych;

 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż kotew;                                                                                                                             

Obiekt 18 WD:

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych;

 • Wykonanie schodów skarpowych;

 • Montaż desek gzymsowych - skrzydła P3;

 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - płyta przejściowa;

 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych - płyta P3;

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - pł.prz. - płyta P3;

 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego - płyta P3;

 

Obiekt 19 PZDg:

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych;
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych podłużnych;
 • Humusowanie skarp na najściach do obiektu;
 • Wykonanie warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego;                                                                                                                                             

Obiekt 20 PZŚd:

 • Wykonanie barier ochronnych;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż kotew;

 

Obiekt 21 WD:

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych;                                                                                                                                             

Obiekt 22A PZŚd:

 • Wykonanie warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego;                                                                                                                                                            
 • Wykonanie w-wy z ziemi urodzajnej gr 0,6 m;                                                                                                                                                                                            
 • Wykonanie barier ochronnych;                                                                                                                                                                            

Obiekt 24 PZŚg:

 • Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej;
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka;                                                                                                                                                                            

Obiekt 25 WD:

 • Montaż krawężnika kamiennego - skrzydła P1;

 • Montaż krawężnika kamiennego - skrzydła P3;                                                                                                                             

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych - skrzydła P1;

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych - skrzydła P3;                                                                                                                             

 • Montaż kotew talerzowych - skrzydła P3;      

 • Montaż desek gzymsowych;                                                                                                                                                            

 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego - skrzydła P1;                                                                                                                                                              

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - kapy - skrzydła za P3;                                                                                                             

 • Wykonanie izolacji arkuszowej - jezdnia ;           

 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno;                                                                                                                                                                            

 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego skrzydła P3;

 • Montaż barier ochronnych (barieroporęczy);                                                                                                                             

 • Montaż drenów;                                                                                                                                             

 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;

 • Montaż krawężnika betonowego - krawężnik zejściowy;                                                                                                                             

 • Wykonanie schodów skarpowych;

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych;

 • Wykonanie barier ochronnych - bariery na skrzydłach;                                                               

 

Roboty branżowe

Branża sanitarna:

 • Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi:

  • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP;

 • Montaż rury kanałowej Ø 200 HDPE;

 • Montaż rury kanałowej Ø 315, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10;

 • Montaż rury kanałowej Ø 400, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10;

 • Montaż rury kanałowej Ø 500 PP;

 • Montaż ocieplenia rury kanałowej Ø 400;

 • Montaż rury ochronnej Ø250 STAL;

 • Montaż osadników - O26;

 • Montaż osadników - ZB-11;                                                                                         

 • Montaż separatorów koalescencyjnych z by-passem - S26;

 • Montaż separatorów koalescencyjnych z by-passem - ZB-11;

 • Montaż wylotów kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 z klapą zwrotną;

 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20;

 • Montaż ścieków skarpowych;                                                                                                                                                                                                                          

 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej;              

 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych;                                                                                                                                 

 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych - na kanalizacji tłocznej dn400 wraz z wyposażeniem (St1, St2);                                                                                                                                                                                                                          

 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych (D35, D52);

 • Montaż pompowni P-01, korpus żelbetowy z bet. Kl. C35/45, W8, Q=41 dm3/s;

 • Zgrzewanie rur kanalizacji tłocznej dn400;                                                                                                                                                                                                       

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na MOP:

  • Montaż oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznej;

 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC;

 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Montaż studni kanalizacyjnej betonowej Ø 1000. Zwieńczenie studni włazem klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) DN 600 mm;

 • Montaż studni rozprężnej Ø 1200. Zwieńczenie studni włazem klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) DN 600 mm;

 • Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Włączenie do istniejącego wodociągu;

 • Montaż zasuw Ø 100mm;

 

Branża melioracyjna:

 • Budowa i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków

 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków - ciek Okolisko;

 • Ułożenie kiszki faszynowej 20/40 pomiędzy dwoma rzędami pali dla ubezpieczenia typu

  A i B - ciek Okolisko;

 • Wykonanie ubezpieczenia dna cieków – Okolisko:

  • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B;                                                                                                                                                    

  • Wykonanie darniowania lub obłożenie biowłókniną o gramaturze 160 g/m2 dla ubezpieczenia typu C, drenaż;                                                                                                                                                    

 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków – Okolisko:

  • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A;                                                                                                                             

  • Wykonanie darniowania lub obłożenie biowłókniną o gramaturze 160 g/m2 dla ubezpieczenia typu C, drenaż;                                                                                                                                                    

Branża konstrukcyjna:

 • MOP PODGÓRZE:

  • Elewacja oraz roboty zewnętrzne - budynek toalety wolnostojącej;

  • Instalacje elektryczne podtynkowe - budynek toalety wolnostojącej;

 • Instalacje sanitarne -montaż armatury i urządzeń - budynek toalety wolnostojącej;

 • MOP JEŻOWE:

 • Instalacje elektryczne podtynkowe -budynek toalety wolnostojącej;

 • Obudowy z g-k, płytki, malowanie, parapety, sufity podwieszane -budynek toalety wolnostojącej;

 • Elewacja oraz roboty zewnętrzne - budynek toalety wolnostojącej;                                                                                                                                                                                   

Branża elektroenergetyczna:

 • Budowa oświetlenia MOP:
  • Układanie kabla YKXS o przekroju wg PW tom 2.4.4.1 - odcinek oświetlenia od słup nr II/1/2 do II/1/5;
                                         
  • Budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe MOP Podgórze;
 • Budowa oświetlenia S19:
  • Montaż rur osłonowych SRS-G 125 -przepustu do SZR-6 km 424+870;
 • Zasilanie obiektów na MOP:
  • Układanie kabla YKXS o przekroju wg PW tom 2.4.3.1 - linia zasilająca ZK ITD. MOP Podgórze;                                                                              

 

Branża telekomunikacyjna:

 • Budowa studni kablowych nr 12, 12/1, 12/2, 21, 21/1;

 • Budowa studni kablowych nr 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52;                               

 • Budowa kanału technologicznego pomiędzy 12-12/1; 32/2-32/3;

 • Budowa kanału technologicznego pomiędzy 32/1 - 32/2 - 32/3; 34/1 - 34/2 - 34/3;

 • Budowa studni kablowych nr 13, 37, 38

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/