Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu marcu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Naprawa rozmyć, pompowanie wody, odmulanie rowów, naprawa dróg serwisowych
 • Magazynowanie materiału na nasyp do późniejszego wbudowania
 • Magazynowanie kruszywa łamanego do późniejszego wbudowania
 • Nasyp w km 424+650 - 430+300
 • Nasyp w km 419+150 - 424+650
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 419+150 - 424+650
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 419+150 - 424+650
 • Wykonanie poboczy 419+150 - 424+650
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 424+650 - 430+300
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 424+650 - 430+300
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 423+950 - 424+180 str. P i L
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Przepusty pod schody skarpowe

 DK19

 • Magazynowanie materiału na nasyp do późniejszego wbudowania
 • Nasyp
 • Przepusty pod zjazdami

Droga gminna 102463R

 • Nasyp

Droga gminna 102301R

 • Nasyp

DJ-01L

 • Nasyp

DJ-02P

 • Przepusty pod zjazdami
 • Wykop
 • Nasyp
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

DJ-05P

 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 120 cm
 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm

MOP II Jeżowe

 • Chodnik - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
 • Chodnik - kostka betonowa na podsypce cem. - pias.
 • Humusowanie terenów płaskich
 • Wykop
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem
 • Ściek przykrawężnikowy

 

Roboty mostowe

Obiekt 9PZM

 • Wykonanie schodów skarpowych

Obiekt 11PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - pł.prz.
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie izolacji arkuszowej
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 14PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 16 PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka

Obiekt 16A PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka

Obiekt 18 WD

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka

Obiekt 21WD

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 22A PZŚd

 • Ustawienie ścieków przykrawężnikowych

Obiekt 24PZŚg

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie izolacji arkuszowej
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych podłużnych

Obiekt 25 WD

 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Montaż kotew talerzowych
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno

 

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Humusowanie skarp ZB-03
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowej na skarpach zbiornika ZB-04
 • Humusowanie skarp ZB-17
 • Praca przy zbiorniku - ZBP-01
 • Montaż separatorów koalescencyjnych z by-passem - ZB-05
 • Montaż separatorów koalescencyjnych z by-passem  S07 - ZB-05
 • Montaż osadników - ZB-05
 • Montaż osadników  O07 - ZB-05
 • Roboty przygotowawcze (odwodnienie wykopu) - ZBP-01
 • Regulacja włazów S19 (kanalizacja deszczowa)
 • Wpusty ściekowe o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych -         MOP (kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP SN8 – MOP (kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 315 PP SN8 - zgrzewanie rur – MOP (kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 315, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 315 PP (odc. Os07-S07-Wyl.20) - (kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wylotu kanalizacji deszczowej do rowu nr 26 (kanalizacja deszczowa)
 • Ułożenie wodociągu Ø 125 MOP Podgórze
 • Zasuwa  MOP Podgórze

 Branża melioracyjna

 Przebudowa rowu 31

 • Budowa umocnień skarp rowu 31 typ B
 • Budowa umocnień skarp rowu 31 typ A
 • Budowa umocnień dna rowu 31 typ A i B
 • Porządkowanie terenu wokół zbiorników
 • Wykonanie wykopów -Rów melioracyjny nr 20
 • Wykonanie umocnień skarp typ B - Rów melioracyjny nr 20
 • Wykonanie ubezpieczenia dna cieków - wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B - Rów meliracyjny nr 20
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków - wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A na rowie 20
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków - ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B na rowie 20
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B dla rowu 30 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A na rowie 30 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B na rowie 30 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków

 Branża telekomunikacyjna

 • Budowa Kanału Technologicznego
 • Budowa studni SKR-2
 • Budowa odc. kanału technologicznego od studni nr 4 w kierunku studni nr 3
 • Budowa odc. kanału technologicznego KTp2 w km 419+500
 • Budowa studni teletechnicznych nr 3, 4, 5
 • Budowa kanału technologicznego (pomiędzy studniami 2 - 4 oraz 6 - 7)
 • Budowa studni kablowych nr 6 i 7

 Branża elektroenergetyczna 

 • Montaż fundamentów pod oświetlenie drogowe na MOP Jeżowe
 • Budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe – Oświetlenie
 • Budowa odcinka linii zasilającej do SZR-15 – Oświetlenie
 • Budowa odcinka linii zasilającej do SZR-17 – Oświetlenie
 • Budowa odcinka linii zasilającej do kamery nr VI – Oświetlenie
 • Budowa stacji transformatorowej MOP Podgórze – Zasilanie
 • Budowa odc. linii zasilającej pomiędzy ZK-SZR-1/1 a ZK-SZR-1/2 km 419+470 - km 419+900 – Zasilanie
 • Układanie kabla YKXS o przekroju YKXS 4 x 6 mm2 wg PW tom 2.4.3.2 (Budowa zasilania od ZK-SZR-1/2 - SZR-2) - Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola
 • Układanie kabla YKXS o przekroju YKXS 4 x6 mm2 wg PW tom 2.4.3.1 (Budowa zasilania od ZK-SZR-3/3 do SZR-12) - Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów
 • Układanie kabla YKXS o przekroju YKXS 4 x 6 mm2 wg PW tom 2.4.3.1  (Budowa zasilania od ZK-SZR-3/3 do SZR-13) - Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów

 

Branża konstrukcyjna

MOP Jeżowe:

 • Architektura i konstrukcja - roboty architektoniczno-wykończeniowe
 • Rozpoczęto wykonywanie elektrycznych instalacji podtynkowych
 • Zakończono wykonywanie poziomej izolacji podposadzkowej
 • Instalacje elektryczne podtynkowe
 • Instalacje sanitarne kanalizacja

MOP Podgórze

 • Architektura i konstrukcja - roboty architektoniczno-wykończeniowe
 • Rozpoczęto wykonywanie elektrycznych instalacji podtynkowych
 • Zakończono wykonywanie poziomej izolacji podposadzkowej
 • Instalacje elektryczne podtynkowe
 • Instalacje sanitarne kanalizacja

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/