Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

 1. Kontynuacjaprac nad projektem konstrukcji nawierzchni
 2. Opracowywanie projektu branży drogowej - kontynuacja
 3. Opracowywanie wstępnych projektów branżowych- kontynuacja
 4. Opracowywanie projektów branżowych- kontynuacja
 5. Opracowywanie projektów obiektów inżynierskich - kontynuacja
 6. Opracowywanie operatów wodnoprawnych
 7. Opracowywanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu
 8. Opracowywanie projektu Systemu Zarządzania ruchem
 9. Opracowywanie Planu Działań Ratowniczych
 10. Prowadzenie analizy akustycznej
 11. Opracowywanie wyników inwentaryzacji w terenie oraz obserwacji przyrodniczych w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 12. Analiza materiałów w ramach Raportu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - kontynuacja
 13. Opracowywanie projektu linii rozgraniczających
 14. Prace kameralne w ramach opracowania MDCP
 15. Opracowywanie projektu podziału nieruchomości
 16. Opracowywanie Programu badań geotechnicznych

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

do okresu sprawozd.

 w okresie sprawozd.

na koniec okresu sprawozd.

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

35,0%5,0%40,0%

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

0,0%0,0%0,0%

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

40,0%13,0%53%

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

57,0%25,0%82,0%

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

12,3%1,0%13,3%

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

22,5%26,0%48,5%

 

 30.04.2019

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/