Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca prowadzi następujące prace liub działania

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawansowanie %

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

98,33

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

87,6

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu kwietniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

 • Usunięcia warstw humusu
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża na trasie głównej
 • Wykopy i nasypy na trasie głównej
 • Wykopy i nasypy pod drogi serwisowe
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie na dogach serwisowych

 

Roboty mostowe

 • Obiekt 8PZM – wykonanie wykopów, Wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
 • Obiekt 9PZM – wykopy fundamentowe, wykonanie warstwy chudego betonu, ułożenie przepustu z prefabrykowanych elementów, wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Obiekt 10PZM - wykonanie wykopów, Wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, ułożenie przepustu z prefabrykowanych elementów
 • Obiekt 18WD – wykopy fundamentowe, wykonanie warstwy chudego betonu, montaż zbrojenia ław fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego, wykonanie izolacji bitumicznej na zimno, zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych
 • Obiekt 19PZDg – Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego, montaż zbrojenia ław fundamentowych
 • Obiekt 20PZŚd – wykonanie wykopów, wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego, montaż zbrojenia ław fundamentowych
 • Obiekt 22PZŚd – wykopy fundamentowe, wykonanie warstwy chudego betonu, montaż zbrojenia ław fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego, wykonanie izolacji bitumicznej na zimno, zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych

 

Roboty branżowe

Branża sanitarna:

 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia – wykonie przewiertu sterowanego, montaż rury osłonowej, ułożenie gazociągu, zasypanie wykopu
 • Ułożenie odcinka wodociągu
 • Wykonanie wykopu pod zbiornik kompensacyjny

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Przebudowa linii napowietrznej
 • Demontaż przewodów i słupów – kolizja e3, e4
 • Montaż słupów, ułożenie rur osłonowych i ułożenie linii kablowej kolizji e14, e15
 • Skręcanie i montaż słupów wysokiego napięcia

 

Branża melioracyjna:

 • Przebudowa i budowa rowu melioracyjnego nr 26
 • Przebudowa drenażu o średnicy 160
 • Ułożenie zbieraczy drenarskich o średnicy dn110
 • Ułożenie studni drenarskich
 • Odmulenie cieku Okolisko
 • Przebudowa cieku Stary Kanał

 

Branża konstrukcyjno –budowlana

 • Rozbiórki budynków i ogrodzeń - zakończenie

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

29.02.2020

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/