Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca prowadzi następujące prace lub działania

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec sierpnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawansowanie %

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

99,9

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

87,6

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu sierpniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Wykop w km 424+650 - 430+300
 • Nasyp w km 419+150 - 424+650, 424+650 - 430+300
 • Ulepszone podłoże 426+475 - 426+725
 • Warstwa mrozoochronna 426+475 – 426+725, 427+450 – 426+550
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych w km 421+200 - 421+550 str. P i L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
 • Podbudowa zasadnicza z BA 427+900 - 429+000 P i L, 429+780 - 430+300 L, 423+280 - 423+640 str. P, 427+900 – 428+740 L II warstwa
 • Warstwa wiążąca z BA 429+780 - 430 300 L, 423+280 - 423+640 str. P, 427+900 – 429+000 P i L
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6)  421+170 - 421+570 P i L, 419+700 – 419+930 P i L, 426+155 – 426+720 P i L, 427+020 – 426+250 P i L, 427+200-427+550 str. P i L, 429+000 – 429+100 str. P i L
 • Profilowanie i zagęszczanie poboczy wraz z wykonaniem nasypów na poboczach 428+000 – 429+000 P i L
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - 421+170 – 421+570 P i L, 426+110 – 426+725 str. P i L, 429+000-429+100 str. P i L
 • Wykonanie uszczelniania rowu geomembraną 428+500 – 428+700P
 • Zbrojenie skarp nasypów 424+320 – 424+505 L i P
 • Stabilizacja GWN, podłoże
 • Wykonanie drenażu drogowego w pasie rozdziału w km 428+750-429+000, 428+750-427+950, 419+700 - 419+900, 420+050 - 420+270
 • Rozbiórka przeciążenia w km 427+700-427+900
 • Rowy szczelne – geommebrana w km 428+130-430+000

DK19

 • Nasyp
 • Zbrojenie skarp nasypów w km 1+233-1+344

Roboty mostowe

Obiekt 7 PZM

 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 8 PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem –zasypka przepustu
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 9 PZM

 • Wykonanie izolacji arkuszowej

Obiekt 10 PZM

 • Wykonanie wykopów – wykop pod fundamenty wlotu
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – fundament wlotu, skrzydła strona lewa
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 13 PZM

 • Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego
 • Wykonanie wykopów
 • Wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – chudy beton pod część przelotową

Obiekt 16 PZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł – montaż korpusu przyczółka , 1P, 2P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 16A PZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł

Obiekt 18 WD

 • Wykonanie izolacji arkuszowej – układanie papy pod kapami chodnikowymi

Obiekt 19 PZDg

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydeł 3-1
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie poprzecznic S2-1;S2-2;S2-3
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - betonowanie skrzydła
 • Wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu konstrukcyjnego - ciosy S2-1
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – betonowanie poprzecznic  S2-1;S2-2;S2-3
 • Montaż łożysk - łożyska S2-1

Obiekt 20 PZŚd

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – jezdnia lewa, prawa
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno – korpusy  i skrzydła P1, P2
 • Układanie izolacji arkuszowej – układanie papy pod kapami chodnikowymi

Obiekt 21 WD

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł – skrzydło P3L, P1L, P1P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego – skrzydło P3L, P1L, P1P

Obiekt 22A PZŚd

 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno – P1, P3
 • Wykonanie izolacji arkuszowej – układanie papy pod kapami chodnikowymi
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem – zasypka za P1, P2
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł – P1, P2

Obiekt 24 PZŚg

 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych – segment S2-2; S2-3;S2-4
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - segment S1-1; S2-1;S2-3;S2-4
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł – korpus S1-5, S2-5
 • Montaż zbrojenia filarów – filar S1-4, S1-3, S2-3
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego – filar S1-4, S1-3, S2-3
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego – segment S2-2
 • Wykonanie izolacji cienkiej ław
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno – izolacja ław fundamentowych
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - S1-5
 • Zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych – ławy segmentu S-1, P3

Obiekt 25 WD

 • Zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych – podpora P2, ława P1
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych – zbrojenie ławy P3
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - ława P3
 • Wykonanie izolacji cienkiej ławy P3

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Odwodnienie wykopu pod ZB-08
 • Ułożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 STAL, G4.2-G4.3, przekroczenie S19
 • Prace przygotowawcze związane z budową gazociągu, odwodnienie wykopu, zagęszczenia
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 DN400 z osadnikiem 30 cm, ZB-06, ZB-08, ZB-17
 • Montaż rur drenarskich z PP SN8 DN200 wokół ZB-06, ZB-08, ZB-17
 • Montaż klap zwrotnych z PEHD Dn 200 – ZB 08
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm, ZB-10, ZB-08, ZB-21
 • Wykonanie drenażu podłużnego ø200
 • Wykonanie drenażu drogowego w pasie rozdziału w km 429+100 – 430+300 oraz w km 423+750-423+980
 • Wykonanie wykopów pod zbiornik ZB-08
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 200 PP, Ø 315 PP, Ø 400 PP
 • Budowa kanalizacji deszczowej- montaż rury kanałowej Ø 400, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10, Ø 450, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (ciąg dalszy odcinka St2-Sr01)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Nadbudowa wpustów i ustawienie krat do rzędnej projektowanej
 • Montaż studni betonowej DN 1200, DN1500 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 300 - ZB-20, ZB-08, ZB-07
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 800 -  ZB-10
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 400 -  ZB-10
 • Ułożenie płyt ażurowych na ZB-20, ZB-08, ZB-21
 • Ułożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 STAL
 • Wykonanie wykopów pod zbiornik ZB-06, ZB-17, ZB-05
 • Zakończenie wykopy ZB 21
 • Zapłukanie igłofiltrów ZB-06, ZB-17, ZBPP1-MOP Jeżowe
 • Wpłukiwanie igłofiltrów ZB-05
 • Włączenie do istniejącego gazociągu średniego, wysokiego ciśnienia
 • Przeprowadzenie próby szczelności sieci gazowej średniego, wysokiego ciśnienia
 • Rury kanałowe Ø 500 PP (odcinek Wyl.25 w str. DW17)
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia – montaż rury osłonowej i przewodowej pod drogą gminna Kończyce-Maziarnia
 • Montaż separatora koalescencyjnego z by-passem S10
 • Montaż osadnika Os10

Branża elektroenergetyczna

 • Budowa zasilania na MOP. Budowa linii zasilającej od km 429+670 do km 430+200
 • Budowa linii zasilającej nN od ZK-SZR-3/1 do ZK-SZR-3/1/1
 • Wykonanie zagęszczeń gruntu rowu kablowego linii SN, nN i kanału techn. w km 427+630 - km 428+150
 • Zasilanie obiektów MOP - ułożenie kabla nN między ZK-SZR3/2-SZR-14, ZK-SZR3/2-kamera III, ZK-SZR3/2- ZK-SZR-3/2/1 ( część)
 • Wykopy pod odcinek linii zas. od wysokości ZK-SZR-4/2 do ZK-PWD 6 odc. od km 428+750 do km 429+400, od MOP Podgórze do ZK-PWD 5 odc. od km 428+750 do km 428+950, od ZK-SZR-4/2 do ZK-SZR-4/4 odc. od km 428+750 do km 429+400

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa kanału technologicznego od studni nr 56 do 56/1, nr 61 do 65

Branża melioracyjna

 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków, budowa rowu melioracyjnego nr 27, 22
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp rowu nr 27, 22. Wykonanie darniowania lub obłożenie biowłókniną o gramaturze 160 g/m2 dla ubezpieczenia typu C,
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków. Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B, rów melioracyjny
 • Wykonanie ubezpieczenia dna rowu nr 27, 22. Wykonanie darniowania lub obłożenie biowłókniną o gramaturze 160 g/m2 dla ubezpieczenia typu C. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/