Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu maju 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19:

 • Naprawa rozmyć, pompowanie wody, odmulanie rowów, naprawa dróg serwisowych;
 • Nasyp w km 419+150 - 424+650
 • Nasyp w km 424+650 - 426+050;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 419+469 - 419+490;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 421+820 - 422+210, 422+640 - 422+800;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 424+180 - 424+650;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 425+670 - 426+050;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 422+900 - 423+170;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 419+469 - 419+490, 421+820 - 422+210, 422+640 - 422+800;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 425+680 - 426+050;
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 421+760 - 421+840, 423+650 - 423+710;
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 419+150 - 424+650;
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 424+650 - 430+300;
 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 424+650 - 430+300;
 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 419+150 - 424+650;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 419+150 - 424+650;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 424+650 - 430+300;
 • Korytka trójkątne wykonywane metodą ciągłego układania betonu 419+470 - 419+510, 422+800 - 423+170;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 423+950 - 424+180 - I warstwa;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 427+620 - 427+800 - II warstwa;
 • Odhumusowanie w km 419+150 - 424+650;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 419+150 - 424+650;
 • Wykop w km 419+150 - 424+650;
 • Wykop w km 424+650 - 430+300;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych 419+150 - 424+650;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 419+150 - 424+650;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 426+880 - 427+930;
 • Nasyp (ekran ziemny);

 

DK 19:

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie;
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na chodniku i ścieżce rowerowej;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;
 • Korytka trójkątne wykonywany metodą ciągłego układania betonu 0+700 - 1+140, 1+250 - 1+500;
 • Krawężnik betonowy wykonywany metodą ciągłego układania betonu 0+700 - 1+140, 1+250 - 1+500;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W;
 • Obrzeża betonowe;
 • Wykonanie frezowania nawierzchni + rozbiórka podbudowy z kruszywa;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA;
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;

 

Droga gminna 102301R:

 • Nasyp;

 

Droga gminna 102463R:

 • Wykop;
 • Nasyp;
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa;
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na chodniku;
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;
 • Zbrojenie skarp nasypów;

 

Droga DJ-01L:

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 3+300 - 4+370;

 

Droga DJ-02P:

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna;

 

Droga DJ-03L:

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna;

 

Droga DJ-05L:

 • Odhumusowanie;
 • Wykop;
 • Nasyp;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna;
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa;

 

Droga DJ-06L:

 • Odhumusowanie;
 • Wykop;
 • Nasyp;
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem;

 

Droga DJ-06P:

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

 

Droga DJ-01aP:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;

 

Droga DJ-01bP:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;

 

PT-11P:

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa

 

Droga DP-1077R:

 • Wykonanie frezowania nawierzchni + rozbiórka podbudowy z kruszywa;
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie;

 

MOP II Jeżowe:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P - KR5;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P - KR3;
 • Podbudowa zasadnicza C8/10;

 

MOP III Podgórze:

 • Wykop
 • Warstwa mrozoochronna grubości 18/22cm z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym;
 • Warstwa mrozoochronna (stanowiska dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne);
 • Warstwa podbudowy pomocniczej (stanowiska dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne);
 • Humusowanie terenów płaskich;
 • Ściek z kostki kamiennej;
 • Wykonanie krawężników kamiennych;
 • Obrzeża betonowe;
 • Krawężnik kamienny;

 

 

Roboty mostowe

Obiekt 7 PZM:

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na obiekcie;

 

Obiekt 8 PZM:

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na obiekcie;

 

Obiekt 14 PZM:

 • Wykonanie uciąglenia nawierzchni;
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;
 • Wykonanie schodów skarpowych;

 

Obiekt 16 PZŚd:

 • Montaż desek gzymsowych – skrzydła;
 • Montaż krawężnika kamiennego;
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych;
 • Montaż kotew talerzowych;
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - płyty przejściowe;
 • Wykonanie izolacji arkuszowej – jezdnie;
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - pł.prz. - jezdnia lewa;
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego – kapy;
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego - jezdnia lewa;
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych - środkowe kapy;
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego;
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;

 

 

Obiekt 16A PZŚd:

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za P1 i P2;
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - za P1 i P2;
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - pł.prz.;
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych - kapy środkowe;
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych;
 • Montaż desek gzymsowych;
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego;

 

Obiekt 18 WD:

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - kapy - przy P1;
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego - skrzydła za P1;
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;
 • Wykonanie barier ochronnych - na obiekcie;
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem;
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka;

 

Obiekt 19 PZDg:

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za P1 i P4;
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu - za P1 i P4;
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych odpornego na chlorki - filary P2 i P3;
 • Wykonanie izolacji arkuszowej - 1 segment;
 • Wykonanie izolacji arkuszowej -2 segmenty;
 • Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu niekonstrukcyjnego - 2 segment

 

Obiekt 20 PZŚd:

 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego;
 • Montaż drenów;
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych;
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;

 

Obiekt 21 WD:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych - kapy na skrzydłach;
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego - kapy na skrzydłach;
 • Wykonanie izolacji arkuszowej na jezdni;
 • Wykonanie barier ochronnych na obiekcie;
 • Wykonanie barier ochronnych na skrzydłach
 • Wykonanie schodów skarpowych przy P3;
 • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu;
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych - na skrzydłach;
 • Montaż drenów;
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego;
 • Warstwa ścieralna SMA;
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych - na skrzydłach;
 • Wykonanie balustrady stalowej;
 • Ustawienie ścieków przykrawężnikowych;
 • Umocnienie stożków przyczółka – darniowanie;

 

Obiekt 22A PZŚd:

 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego - na skrzydłach
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych;

 

Obiekt 24 PZŚg:

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem za P1 i P4;
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem za P1 i P5;
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych odpornego na chlorki - filary P2, P3, P4;
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu;
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka;

 

Obiekt 25 WD:

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem za P1 i P3;
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka za P1 i P3;
 • Wykonanie zasypki za P1 i P3;
 • Wykonanie w-wy z chudego betonu pod płyty przejściowe za P1;
 • Wykonanie barier ochronnych na obiekcie;

 

Roboty branżowe

Branża sanitarna:

 • Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi:
   • Montaż ścieków skarpowych;
   • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP;
   • Montaż rury kanałowej Ø 450, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10;
   • Montaż rury kanałowej Ø 500 PP;
   • Montaż rury kanałowej Ø 600 PP;
   • Montaż rury kanałowej Ø 800 PP;
   • Montaż rury kanałowej Ø 400, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10;
   • Montaż wylotów KPED 01.19;
   • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych;
   • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów  klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych);
   • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych (D21, D22)Studnia rewizyjna betonowa DN2000;
   • Montaż studni betonowej DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
   • Studnia wpadowa DN1500;
   • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych;
   • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych  z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej;
   • Wykonanie wpustów na TG od KR1;
   • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20
   • Montaż kanalizacji tłocznej dn400;
   • Regulacja wpustów na DK19;
   • Zgrzewanie rur kanalizacji tłocznej dn400;

Branża melioracyjna:

 • Wykonanie ubezpieczenia dna cieków:
   • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B dla rowu 24;
   • Wykonanie umocnienia dna rowu 27 typ A;
   • Ułożenie geokraty wraz z wypełnieniem gruntem spoistym dla ubezpieczenia typu D - rów melioracyjny 27;
   • Wykonanie  wykopu dla ubezpieczenia typu A i B  Okolisko narzut kamienny;
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków:
   • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A;
   • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B;
   • Ułożenie geokraty wraz z wypełnieniem gruntem spoistym dla ubezpieczenia typu D - rów melioracyjny 27;
   • Wykonanie umocnienia skarp rowu 27 typ A;
   • Wykonanie umocnień skarp rowu 27 typ D;
   • Wykonanie wykopu pod ubezpieczenie typu A i B Okolisko Faszyna;

 

Branża konstrukcyjna:

 • MOP Jeżowe:
  • Instalacje sanitarne podposadzkowe i podtynkowe;
  • Architektura i konstrukcja-elewacja + roboty zewnętrzne;
  • Instalacje elektryczne podtynkowe;
  • Instalacje elektryczne podtynkowe - budynek toalety wolnostojącej
 • MOP Podgórze:
  • Architektura i konstrukcja-roboty architektoniczno-wykończeniowe;
  • Elewacja oraz roboty zewnętrzne -  budynek toalety wolnostojącej

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Montaż  stacji trafo MOP Podgórze;
 • Budowa zasilania relacji  ZK-5 do PWD-1; ZK-5 do PWD-2; ZK-SZR-2/1 do ZK-SZR-2/2; ZK-SZR-2/1 do ZK-SZR-2/1/1;
 • Budowa oświetlenia ulicznego DK19/DG Kończyce – Maziarnia:
   • Montaż instalacji elektrycznych w sanitariatach na MOP Jeżowe;
   • Montaż instalacji elektrycznych w sanitariatach na MOP Podgórze;

 

Branża telekomunikacyjna:

 • Budowa studni kablowej nr 29, 30,31;
 • Budowa kanału technologicznego pomiędzy studniami 29 a 31.

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/