Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu październiku 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Nasyp w km 424+650 - 430+300, 419+150 - 424+650
 • Podbudowa zasadnicza z BA 426+710 - 426+910, 420+840-421+200, 420+315 - 420+ 839 str. L i P, 420+843 - 421+200 str. L, 420+250-420+305
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 420+330 - 420+830 P i L, 427+550 - 427+650 str. L i P
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 419+480-419+700, 422+335-422+640, 427+650-427+912, 423+170-423+270
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km 422+335 – 422+640, 427+650-427+800, 427+815-427+912
 • Warstwa wiążąca z BA 426+710 - 426+910 str. P i L
 • Wykop w km 419+150 - 424+650, 424+650 - 430+300
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 426+120 - 426+900, 428+700- 428+990
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 426+710 - 426+920
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych 426+710 - 426+920
 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA 420+843 - 421+540 str. L i P
 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 426+920 - 427+650 str. L, 427+200 - 427+650 str. P
 • Humusowanie terenów płaskich 428+200 - 428+720, 426+100 – 426+368
 • Rowy szczelne - geomembrana w km 427+960 - 428+030, 426+120-426+900
 • Bariery drogowe 429+100-430+300
 • Wykonanie poboczy 428+130 - 430+300, 427+930-429+110
 • Skropienie podbudowy z kruszywa 420+313-420+839
 • Wykonanie korytek trójkątnych wykonanych metoda na „mokro” w km 427+566-427+920
 • Wykonanie drenażu drogowego w pasie rozdziału w km 427+600-427+700
 • Wykonanie barier drogowych w km 427+900 – 430+300

 

DK19

 • Nasyp
 • Wykonanie drenażu drogowego w pasie rozdziału w km 422+700- 422+900

Droga DJ01L

 • Odhumusowanie

Droga PDP-1

 • Ułożenie przepustów pod korona drogi, rury o średnicy 80 cm

Droga PDJ-05L.03

 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 120 cm

Droga 102463P

 • Odhumusowanie

MOP II Jeżowe

 • Warstwa mrozoochronna
 • Wykonanie krawężników
 • Podbudowa pomocnicza C5/6

Roboty mostowe

Obiekt 7PZM

 • Montaż krawężnika betonowego

Obiekt 8PZM

 • Montaż krawężnika betonowego

Obiekt 11PZM

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – fundamenty wlotów
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – fundamenty wlotów

Obiekt 12PZM

 • Ułożenie przepustu z prefabrykowanych elementów
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - fundamenty wlotów, skrzydła wlotów
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - fundamenty wlotów, skrzydła wylotów
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno – izolacja prefabrykatów

Obiekt 13PZM

 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 14PZM

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie fundamentów skrzydeł

Obiekt 16PZŚd

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Obiekt 16APZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydła 1P i 2P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton korpusu 1L, 2l i skrzydeł 1P i 2P
 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno- za P1 i P2

Obiekt 19PZDg

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - segment 2,3
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – segment S1
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno – za P1 i P3

Obiekt 20PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za podporami P1 oraz P2
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - przy P1 oraz P2

Obiekt 21WD

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - za P1 i P2
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za podporą P3, P1, P2
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka - za podporą P3, P1, P2
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - przy podporze P3, P1, P2
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie sprężenia obiektu
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł – za P1
 • Montaż kotew talerzowych

Obiekt 22APZŚd

 • Montaż krawężnika kamiennego - jezdnia lewa
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - podpory P1 i P2
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka - podpory P1 i P2
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - podpory P1 i P2

Obiekt 24PZŚg

 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - korpus i ścianka zapleczna S1-1, S2-1
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – poprzecznice S1-2, S1-3, S1-4, S1-5
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł – skrzydło S1-1, S2-1
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - poprzecznice S1-2, S1-1, S1-3
 • Montaż zbrojenia skrzydła S1-5
 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych – segment S-1
 • Montaż łożysk – segment S-2

Obiekt 25WD

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - korpus P1, P3P
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – poprzecznice P1, P2, P3
 • Montaż łożysk – podpory P1, P3
 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – poprzecznice P1, P2, P3
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - ścianka zapleczna P3, P1, skrzydło P3P

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Rury drenarskie z PP SN8 Dn200 w obsypce żwirowej i otulinie z geowłókniny - ZB13
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm - ZB18
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na dnie zbiornika - ZBPP02, ZB17
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na skarpach zbiornika - ZBPP02, ZB17
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm - ZB06
 • Wykop i profilowanie skarp i dna ZB-16
 • Wykonanie podsypki piaskowej gr. 50 cm na ZB-17
 • Schody zejściowe do zbiornika zb-5, zb17
 • Wykonanie studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm
 • Rury drenarskie z PP SN8 Dn200 w obsypce żwirowej i otulinie z geowłókniny ZB05
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø200 PP, Ø 400 PP, Ø300 PP, Ø 500 PP
 • Montaż studni betonowej DN 1500 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż studni betonowej DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż zasuwy
 • Wykonanie przewiertu , rura kanałowa Ø 500 OE
 • Rury kanałowe Ø 200 PP, Ø400 PP
 • Regulacja krat/wpustów w km 420+850-421+570, 420+318-420+500, 420+304
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 300, Ø400
 • Wyloty przykanalików zgodnie z KPED 1.20
 • Przepięcie gazociągu średniego ciśnienia
 • Klapa zwrotna wykonana z PEHD Dn200
 • Odwodnienie zbiornika ZB07

Branża elektroenergetyczna

 • Budowa kablowej linii oświetleniowej od szafy SO III do słup nr III/3/7, od szafy SO III do słup nr III/1/1, od słup nr III/1/1 do lampy na budynku, od słup nr III/1/10 do III/1/11, od ZK-P III do Pocz II, od słup nr II/2/3 do słup nr II/2/8, od słup nr II/2/1 do SO-II, od sł. Nr II/1/1 do słupa nr II/1/2, od sł. Nr II/1/1 do słupa nr II/1/15, od słup nr II/1/11 do słup nr II/1/6, od słup nr II/1/6 do słup nr II/1/15, od słupa nr II/1/5 do słupa nr II/1/6, Budowa linii kablowej oswietlenia od słupa nr III/1/1 do słupa nr III/1/6, od słupa nr III/1/2 do słupa nr III/1/16, od słupa nr III/1/6 do słupa nr III/1/16, od słupa nr III/3/7 do słupa nr III/2/13, od słup nr III/3/1 do słup nr III/3/9
 • Oświetlenie: Budowa przepustów kablowych SRS-G 110 MOP Jeżowe
 • Budowa przepustów kablowych SRS-G 125, SRS-G 110 MOP Jeżowe
 • Budowa linii kablowej zasilającej obiekt od ZK+PI do pocz.III typ yAKXS 5 x 16 mm2, od ZK SZR-4/1 do ZK SZR-4/1/1, od ZK SZR-4/2 do Kamera nr VII, od ZK SZR-4/2 do SZR-19, od ZK SZR-4/2/1 do SZR-18, od ZK+PIII do pocz. II typu YAKXS 5 x 16, od ZK+P III do Pocz II YAKXS 5x16
 • Budowa linii kablowej od ZK-SZR-4/2 do ZK SZR-4/2/1, od ZK-SZR-4/2/1 do kamery nr VIII, od ZK+P I do SO-I, SN St MOP Jeżowe - st. MOP Podgórze
 • Wykopy i ułożenie linii kablowej zasilającej od ZK+P I do SO-I, SN rel. ST MOP Jeżowe - ST MOP Podgórze
 • Zabudowa fundamentów pod słupy oświetleniowe

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa kanału technologicznego od studni 58 do studni 61, od studni nr 55/3 do 55/3/1, od studni nr 55/2 do 55/3, od studni nr 55/1 do 55/2, od studni nr 55/3/1 do 55/3/2

Branża melioracyjna

 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków – rów nr 21, 22, 30
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B - rów nr 21
 • Wykonanie umocnienia dna rowu. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B - rów nr 21
 • Wykonanie umocnienia skarp. Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B - rów nr 22
 • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B - rów nr 21
 • Ułożenie geokraty dla ubezpieczenia typu B
 • Ułożenie geokraty dla ubezpieczenia typuG
 • Darniowanie dla ubezpieczenia typu G
 • Umocnienie dna i skarp tyb B – rów nr 27

Branża konstrukcyjna

 • Budynek toalety wolnostojącej na MOP, fundamenty, ściany

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/