Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Zakres robót

Zakres robót

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca Zadania C zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • Droga ekspresowa S19
 • dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze,

Kilometraż drogi ekspresowej S19 Zadania A od  419+150,00 do km 430+300,00  Planowana droga ekspresowa charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Przekrój budowany - 2x2
 • Przekrój docelowy - 2x3
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m (docelowo 2x3x3,5 m)
 • pas dzielący wraz z opaskami - 5 m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego - na zewnątrz
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba  lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem.
 • kategoria ruchu - KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach zostanie zaprojektowany i wybudowany pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.).

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość - 3 m
 • pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • konstrukcja nawierzchni - utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa - min. 3,5 m
 • kategoria ruchu - KR-1

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Przejazd w ciągu drogi krajowej nr DK 19 nad drogą ekspresową w km ok. 425+564.

Droga wojewódzka nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 425+564 i przebiegać nad drogą ekspresową (obiekt 21WD). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi krajowej na długości około 1764 m. Skrzyżowanie drogi krajowej nr DK 19 z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci przejazdu.  Na wiadukcie nad drogą ekspresową i dojazdach w ciągu drogi krajowej nr DK19  należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego. Należy uwzględnić konieczność włączenia do przebudowywanego odcinka drogi krajowej: istniejącej drogi powiatowej DP 1077R oraz planowanych dróg dojazdowych DD-10L, DD-19P i zjazdów.

 

 • klasa techniczna GP 1x2
 • prędkość projektowa Vp - 60 km/h
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR 5
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • szerokość chodnika - 1,5 m
 • szerokość ścieżki rowerowej - 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej (na działce nr ew. 1268/7 obręb Nowosielec) nad drogą ekspresową S19 w km ok. 423+726.

Droga  gminna (na działce nr ew. 1268/7 obręb Nowosielec) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok.423+726 i przebiegać nad drogą ekspresową (obiekt 18 WD). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 452 m. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową i dojazdach w ciągu drogi gminnej należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego. Należy również uwzględnić chodnik jednostronny, oraz włączenia planowanych dróg dojazdowych: DD-09L; DD-17bP; DD-18P oraz zjazdów.

klasa techniczna - D (1 x 2)

prędkość projektowa Vp - 30 km/h

ilość pasów ruchu- 1 (dla każdego kierunku)

szerokość pasów ruchu - 2,75 m

opaski zewnętrzne - 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi  potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu - KR 2

obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś

szerokość chodnika - 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej DG 002300R pod drogą ekspresową S19 w km ok. 426+139

Droga gminna nr DG002300R będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok 426+139 i przebiegać pod drogą ekspresową (obiekt 23WS). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 372 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr DG002300R z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej należy również uwzględnić chodnik jednostronny, włączenie planowanych dróg dojazdowych: DD-12L; DD-13L; DD-20P; DD-21P oraz zjazdów.

klasa techniczna - L (1 x 2)

prędkość projektowa Vp - 40 km/h

ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)

szerokość pasów ruchu - 2,75 m

opaski zewnętrzne - 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu - KR 2

obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś

skrajnia pionowa - 4,7 m

szerokość chodnika - 2,0 m

 

Przejazd w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową S19 w km ok. 429+026.

Droga gminna nr DG002301R będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 429+026 i przebiegać nad drogą ekspresową (obiekt 25WD). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 406 m. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową oraz dojazdach w ciągu drogi gminnej należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego. Należy również uwzględnić włączenie planowanych dróg dojazdowych: DD-13L; DD-14L; DD-21P; DD-22P.

 

klasa techniczna - L (1 x 2)

prędkość projektowa Vp - 40 km/h

ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)

szerokość pasów ruchu - 2,75 m

opaski zewnętrzne - 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu - KR 2

obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś

szerokość chodnika - 2,0 m

 

Przejazd gospodarczy 16A WS pod drogą ekspresową S19 w km 421+794.

 

Przejazd łączy drogi dojazdowe DD-08L i DD-17b umożliwiając przejazd mieszkańcom z jednej strony S19 na drugą. Przejazd o długości ok. 82 m projektowany jest na parametrach dróg dojazdowych o szerokości nawierzchni jak dla dróg gminnych 5,50 m, kategoria ruchu KR1

Drogi do obsługi przyległego terenu (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych) należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego.

Drogi obsługujące z mijankami

 

(łączna orientacyjna długość – około 21,5 km)

klasa techniczna - D

prędkość projektowa Vp - 30 km/h

szerokość jezdni - 3,5 m

szerokość poboczy - min. 0,75 m

kategoria ruchu - KR1

konstrukcja nawierzchni: - bitumiczna, w rejonie przejść dla zwierząt wg DŚU

obciążenie - 80 kN/oś

mijanki - w odstępach max 250 m

długość mijanki - 25 m

szerokość mijanki - 2 m

skos wjazdowy - 1:2

skos wyjazdowy - 1:2

 

Wjazdy awaryjne

Zostaną wykonane wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dostępne tylko dla odpowiednich służb. Wjazd zostaną wykonane z zachowaniem parametrów technicznych drogi obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni 5 m.

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

 

Ciągi pieszo rowerowe, chodniki, ścieżki/drogi rowerowe, zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz załącznikiem „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej”.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

 

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane 2 MOP’y

 

L.p.

Nazwa

Kilometraż

Rodzaj

Jezdnia [L/P]

1

MOP Jeżowe

428+400

II

L

2

MOP Kamień

428+400

III

P

 

Zagospodarowanie MOP Jeżowe – rodzaju II obejmuje:

 

1) budynek sanitariatu, zgodnie z załączonym typowym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie architektury, powierzchni użytkowej i rozkładu pomieszczeń,

2) oczyszczalnie ścieków,

3) miejsca kontroli i ważenia pojazdów, miejsca kontroli/ważenia pojazdów

4) zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),

5) elementy małej architektury i inne wyposażenie,

6) stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu,

7) rezerwę terenu pod funkcje komercyjne (stacja paliw, obiekty gastronomiczno – handlowe)

 

 

Zagospodarowanie MOP Podgórze – rodzaju III obejmuje:

 

1) budynek sanitariatu, zgodnie z załączonym typowym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie architektury, powierzchni użytkowej i rozkładu pomieszczeń,

2) oczyszczalnie ścieków,

3) miejsca kontroli i ważenia pojazdów, miejsca kontroli/ważenia pojazdów

4) zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),

5) elementy małej architektury i inne wyposażenie,

6) stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu,

7) rezerwę terenu pod funkcje komercyjne (stacja paliw, obiekty gastronomiczno – handlowe),

 

Obiekty Inżynierskie

 

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej

PZDg- przejście górne dla dużych zwierząt

PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt

PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt

 

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany Kilometraż (wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]

1

2

3

4

5

1

16PZŚd

22+619 419+453

18,5

30,2

2

16aWS

421+794

12,3

28,4

3

17PZŚg

26+491 423+334

87,6

34,2

4

18WD

423+726

55

11,8

5

19PZDg

27+169 424+012

66,4

57,2

6

20PZŚd

27+825 424+657

18,5

28

7

21WD

425+564

83

14,3

8

22PZŚd

29+217 426+047

24,5

28

9

23WS

426+138

12,8

26,4

10

24PZŚg

29+959 426+798

81,6

34,2

11

25WD

429+026

50

11,8

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

 

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż (wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

2

3

4

5

1

7 PZM

23+470 420+312

31,7

4,0 x 2,6m

2

8 PZM

24+000 420+842

30,0

4,0 x 2,6m

3

9 PZM

24+732 421+574

33,1

2,0 x 2,2m

4

10 PZM

25+378 422+218

32,8

5,0 x 2,9m

5

11 PZM

25+960 422+802

33,3

2,0 x 2,2m

6

12 PZM

27+361 424+201

28,3

2,0 x 2,2m

7

13 PZM

28+150 424+992

31,4

2,0 x 2,2m

8

14 PZM

30+955 427+797

26,9

5,0 x 2,9m

9

15 PZM

33+110 429+953

25,9

2,0 x 2,2m

 

Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia zostanie zaprojektowany i wykonany system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na drogą ekspresową, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne itp.

 

Zabezpieczenia akustyczne

Rodzaj i lokalizacja zabezpieczeń akustycznych zostanie ustalona na etapie projektowania.

 

Zieleń

 

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane:

1) zieleń izolacyjno-osłonową,

2) zieleń ozdobną,

3) zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,

4) zieleń uzupełniająca,

5) zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej.

 

Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Zostaną zaprojektowane i wykonane ogrodzenia wraz z furtkami i bramami zapewniającymi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie dostępności osób i zwierząt do jezdni głównej drogi ekspresowej.

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą

 

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane:

1) sieci teletechniczne (w tym systemu SZR),

2) kanały technologiczne,

3) sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP

4) sieci energetyczne (w tym systemy oświetlenia, zasilania KSPO, SZR i MOP),

5) sieci gazowe na potrzeby MOP

6) sieci melioracyjne

 

Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

 

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane usunięcie istniejących kolizji w zakresie:

1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodno-kanalizacyjnych;

3) sieci energetycznych;

4) sieci gazowych;

5) sieci melioracyjnych.

 

System Zarządzania Ruchem

 

Zostanie zaprojektowany i wykonany System Zarządzania Ruchem na podstawie przekazanej Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Praca Systemu będzie nadzorowana z Centrum Zarządzania Ruchem (CZR)  znajdującego się w OD w Sokołowie Małopolskim.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/