Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu kwietniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Naprawa rozmyć, pompowanie wody, odmulanie rowów, naprawa dróg serwisowych
 • Magazynowanie materiału na nasyp do późniejszego wbudowania
 • Magazynowanie kruszywa łamanego do późniejszego wbudowania
 • Nasyp w km 419+150 - 424+650
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 419+150 - 424+650
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 419+150 - 424+650
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 424+650 - 430+300
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem 424+650 - 430+300
 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 424+650 - 430+300
 • Podbudowa pomocnicza C 5/6 przy obiekcie PZM14
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy obiekcie PZM14
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydrualicznym C5/6 422+900 - 423+170
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie 422+900 - 423+170
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych 423+950 - 424+180
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych 427+620 - 427+920
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 424+650 - 430+300
 • Ekran ziemny
 • Nasyp w km 424+650 - 430+300
 • Wykonanie korytek trójkątnych "na mokro" 427+780 - 427+820
 • Wykonanie korytek trójkątnych "na mokro" 423+950 - 424+180
 • Podbudowa pomocnicza C 5/6 422+210 - 422+270
 • Zbrojenie skarp nasypu geotkaniną 419+150 - 424+650
 • Odhumusowanie pasów technologicznych (PT-2L, PT-03P, PT-04P)
 • Nasyp - ekran ziemny
 • Odhumusowanie dróg PT-4P, PT-5L, PT-6L
 • Wykop na drodze PT-10L

 

DK19

 • Magazynowanie materiału na nasyp do późniejszego wbudowania
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie
 • Nasyp
 • Podbudowa z kruszywa (chodniki i ścieżka rowerowa)
 • Obrzeża betonowe
 • Ściek z kostki kamiennej
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.6 cm
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

 

Droga gminna 102463R

 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie
 • Krawężniki betonowe
 • Ściek trójkątny z prefabrykowanych elementów betonowych

 

Droga gminna 102301R

 • Nasyp
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

 

DJ-02P

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Humusowanie
 • Wykop
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych

DJ-02L

 • Wykop
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

DJ-03L

 • Wykop
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych

 

DJ-05L

 • Wykop
 • Nasyp
 • Odhumusowanie

 

DJ-05P

 • Nasyp

DJ-06P

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

 

DJ-06L

 • Odhumusowanie
 • Wykop
 • Nasyp
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem

 

MOP II Jeżowe

 • Humusowanie terenów płaskich
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych

 

MOP III Podgórze

 • Wykop
 • Ściek przykrawężnikowy
 • Humusowanie terenów płaskich
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
 • Warstwa mrozoochronna grubości 18/22cm z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym

 

Roboty mostowe

 

Obiekt 8 PZM

 • Wykonanie schodów skarpowych

 

Obiekt 14 PZM

 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
 • Montaż krawężnika betonowego

 

Obiekt 16 PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

 

Obiekt 16A PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Montaż kolektora
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka (drenaże)

 

Obiekt 18 WD

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie izolacji arkuszowej -  jezdnia

 

Obiekt 19 PZDg

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu

 

Obiekt 21WD

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Montaż desek gzymsowych
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych

 

Obiekt 22A PZŚd

 • Ustawienie ścieków przykrawężnikowych
 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika kamiennego

 

Obiekt 24PZŚg

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu niekonstrukcyjnego
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych podłużnych między ustrojami nośnymi
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych odpornego na chlorki

Obiekt 25 WD

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Ustawienie ścieków przykrawężnikowych
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

 

Roboty branżowe

 

Branża sanitarna

 • Roboty przygotowawcze (odwodnienie wykopu) - ZBP-01
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 HDPE (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20 (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wylotów kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 z klapą zwrotną (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż ścieków skarpowych (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 HDPE (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych  z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rur kanałowych dn300 (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 500 PP SN8 (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż wylotów kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 z klapą zwrotną (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż separatorów koalescencyjnych z by-passem  SO7 (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż osadników (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury kanałowej Ø 315 PP SN8 (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych (Kanalizacja deszczowa)
 • Montaż rury ochronnej Ø250 STAL (Kanalizacja deszczowa)
 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC (Kanalizacja sanitarna)
 • Montaż studni dn 1200

 

Branża melioracyjna

 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B dla rowu 30 i 31- Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm w płotkach faszynowych o wym. 1,0 m x 1,0 m wraz z przykryciem warstwą gruntu spoistego dla ubezpieczenia typu A na rowie 30 i 31 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B na rowie 30 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Wykonanie umocnień dna rowu 30 i 31 typ C
 • Wykonanie umocnień skarp rowu 30 i 31 typ C
 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków - rów 24 - Budowa i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B dla rowu 24 - Wykonanie ubezpieczenia dna cieków

 

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa studni kablowych

 

Branża elektroenergetyczna

 • Układanie kabla YKXS o przekroju wg PW tom 2.4.4.1 - Budowa oświetlenia ulicznego DK19/DG Kończyce – Maziarnia
 • Układanie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w wykopie - Budowa oświetlenia ulicznego DK19/DG Kończyce - Maziarnia

 

Branża konstrukcyjna

 

MOP Jeżowe:

 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • Ścianki działowe, wylewki, tynki, izolacje

 

MOP Podgórze

 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • Ścianki działowe, wylewki, tynki, izolacje
 • Obudowy z g-k, płytki, malowanie, parapety, sufity podwieszane

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/